+49 (0) 421 9600-10

Thông cáo Pháp lý

WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Ansgaritorstraße 11
28195 Bremen
Phone: 0421/96 00 - 10
mail@wfb-bremen.de

Đại diện Pháp luật:
Andreas Heyer (Chủ tịch Ban điều hành)
Oliver Rau

Trụ sở chính: Bremen

Đăng ký và mã số đăng ký: Tòa án quận Bremen HRB3354 HB

Mã VAT theo qui định tại mục 27a của luật thuế kinh doanh: DE11 441 38 16

Phụ trách tổng biên tập:
Juliane Scholz
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Ansgaritorstraße 11
28195 Bremen
Juliane.Scholz@wfb-bremen.de

Qui định giải quyết tranh chấp:
WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbHkhông tham dự bất kỳ một tiến trình giải quyết tranh chấp nào.
Cộng đồng Châu Âu đã xây dựng một nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến, nên bạn có thể sử dụng nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến trên với tư cách người sử dụng tại các phiên hòa giải ngoài tòa án khi có các tranh chấp phát sinh từ việc mua bán hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ trực tuyến. Các khiếu nại có thể được đệ trình thông qua OS-Plattform der EU.