+49 (0) 421 9600-10

Tuyên bố Miễn trách nhiệm - Disclaimer

Trách nhiệm về nội dung

Nội dung trong những trang thông tin đã được xây dựng rất cẩn thận. Tuy nhiên WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, đầy đủ hay kịp thời của từng nội dung. Là nhà cung cấp dịch vụ, Wirtschaftsförderung Bremen GmbH chỉ chịu trách nhiệm về các nội dung riêng của tổ chức trên các trang theo qui định của pháp luật chung, phù hợp với khoản 7, dòng 1 TMG. Tương tự, theo qui định trong khoản 8 đến 10 TMG, Wirtschaftsförderung Bremen GmbH mbH là nhà cung cấp dịch vụ nên không bắt buộc phải theo dõi việc phát tán hoặc lưu trữ thông tin của bên thứ ba cũng như điều tra các trường hợp hoạt động bất hợp pháp. Nghĩa vụ xóa hay chặn việc sử dụng thông tin theo luật chung vẫn không bị ảnh hưởng. Trách nhiệm pháp lý trong trường hợp các trường hợp trên, dĩ nhiên, có thể sẽ chỉ phát sinh kể từ ngày được thông báo, nhận diện về trường hợp vi phạm cụ thể. Căn cứ thông cáo về các vi phạm tương ứng, WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH sẽ lập tức xóa các nội dung liên quan.

Nội dung cung cấp trực tuyến

WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH không chịu trách nhiệm về chủ đề, tính chính xác, đầy đủ hay chất lượng của các thông tin được cung cấp. Cáo buộc pháp lý đối với WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH, dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất, gây ra bởi việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin được cung cấp hoặc bởi việc sử dụng không đúng và không đầy đủ thông tin, căn bản đều bị loại trừ, ngay cả khi thông tin được cung cấp bởi WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH chứa lỗi cẩu thả nghiêm trọng hay lỗi không cố ý. Tất cả việc cung cấp thông tin đều không ràng buộc, WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH bảo lưu quyền thay đổi, bổ sung hay xóa các phần hoặc toàn bộ trang thông tin cũng như ngừng xuất bản tạm thời hoặc vĩnh viễn mà không cần báo trước.

Trách nhiệm pháp lý với các liên kết

Thông tin do WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH cung cấp có thể bao gồm các liên kết đến những trang thông tin bên của bên thứ ba chứa các nội dung WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH không có tác động. Vì vậy, WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho những nội dung bên ngoài này. Bên cung cấp hoặc điều hành các trang tương ứng luôn phải chịu trách nhiệm về nội dung của những trang được liên kết, kiểm tra khả năng vi phạm pháp luật của các trang được liên kết tại thời điểm kết nối vì các nội dung bất hợp pháp không thể nhận diện được vào thời điểm kết nối với WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Tuy nhiên, nếu không có chứng cứ cụ thể về vi phạm, việc kiểm soát vĩnh viễn nội dung các trang được liên kết là không hợp lý. Và căn cứ trên các thông cáo về vi phạm, WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH sẽ ngay lập tức loại bỏ các liên kết đã nêu.

Bản quyền

Nội dung và tác phẩm do WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH tạo ra trên các trang này tuân thủ sự điều chỉnh của Luật Bản quyền Đức, theo đó đơn thuần chỉ đề cập chứ không đưa kết luận rằng các nội dung và văn bản không được bảo về bởi các quyền của bên thứ ba. Tuy nhiên, việc sao chép, xử lý, phân phối hay khai thác thông tin dưới bất kỳ hình thức nào vượt các giới hạn bản quyền đều phải được sự cho phép bằng văn bản của tác giả.

Hiệu lực pháp lý của tuyên bố miễn trách nhiệm

Tuyên bố miễn trách nhiệm này được xem làm một phần không thể tách rời của việc cung cấp mạng, là cơ sở tham chiếu của trang thông tin này. Trên thực tế, nếu các phần hoặc điều khoản riêng lẻ của tuyên bố này không hợp pháp hoặc chính xác, nội dung hoặc tính hợp lệ của các phần khác vẫn không bị ảnh hưởng.